Už 30 let vám pomáháme k efektivitě a růstu ziskovosti.

V podnicích, kde dosud neexistuje jasně formulovaná vize společnosti, napomáháme vrcholovému vedení s jejím vytvořením, aby cíle a zaměření projektu byly v souladu s prostředím a se zvolenou strategií firmy.

Provedeme vás každým krokem cesty k úspěchu.

Nové a složité cíle jsou výzvy, které nás ženou k úspěšnému dokončení projektů. 

Naše firma neusiluje o publicitu a popularitu v odborném tisku, nemáme v úmyslu prezentovat jméno firmy na bilboardech a v halách světových letišť.

Náš cíl je být nenápadným společníkem a pomocníkem pro inteligentní a schopný management podniků.

Věnujte čas skutečně podstatným věcem. Starosti nechte na nás.

Co pro vás můžeme udělat.

Dlouholeté zkušenosti

Hluboké znalosti a osvědčené postupy které umožňují efektivní řešení problémů a dosažení úspěchů.

Profesionální tým

Kombinace odborné znalosti, dovednosti a spolupráce vede k vysoké kvalitě, efektivnímu plnění úkolů a dosažení vynikajících výsledků.

Komplexní servis

Poskytujeme kompletní péči, rychlá řešení a individuální přístup - úspora času = vaše spokojenost.

Praxe v největších podnicích

Nabízíme neocenitelné zkušenosti, rozsáhlé profesní kontakty a přístup k inovativním technologiím.

Plná zodpovědnost za výsledky

Na výsledku vaše ho prokejtu nám záleží stejně tak jako vám. Můžete se plně spolehnout.

Celosvětové působení

Využijte našeho přístupu k rozmanitým trhům a zdrojům, což otevírá široké možnosti expanze, růstu a diverzifikace.

Nejsme firmou poradenskou, ale realizační. To znamená, že jsme schopni identifikovat potenciál pro snižování nákladů, navrhovat konkrétní řešení, ta předkládat zadavateli projektu k odsouhlasení a poté garantovat jejich skutečné uplatnění v praxi.

V rámci našich projektů se zaměřujeme na efektivitu procesů uvnitř společnosti, na skutečné využití stávajících zdrojů včetně lidského potenciálu, na efektivitu způsobu řízení a manažerské schopnosti vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení.

Vytváříme mechanismus řízení procesů formou tzv. „management reportu“, který na týdenní bázi informuje vedení společnosti o krátkodobých výsledcích jednotlivých útvarů a zobrazuje tendence vývoje z hlediska delšího období. Pro rozhodování v rámci efektivního řízení jsme schopni vytvořit optimální způsob sběru a předávání informací.

Cestou od nejnižších řídících pracovníků až na úroveň TOP managementu jsme schopni uvést do života efektivní metodu toku dokumentů, a tak vytvořit základní informační systém společnosti, který umožní velmi snadné překlopení do automatizované podoby.

V souvislosti s hledáním cest efektivnějšího fungování společností se zabýváme i organizační strukturou, a to jak holdingových uskupení jako celku, tak jednotlivých společností.

Naším cílem je vytvořit vždy takovou strukturu, aby byla efektivní, byla v souladu se zvolenou strategií, podporovala klíčové procesy ve společnosti a nevázala na sebe příliš vysoký počet řídících pracovníků.
Provedeme důslednou analýzu organizační struktury a základních procesů a navrhneme změny, které budou garantovat správnou funkčnost, efektivitu a pružnost. Při kultivování procesů nezasahujeme do vlastní technologie, ale soustředíme se na systémová řešení.

V souladu s filozofií vtažení co nejširšího okruhu pracovníků do procesu změn zavádíme systém řešení problémů.

Pracovníci tak mohou vedení předkládat připomínky, náměty a návrhy řešení problémů, které způsobují ztráty v produktivitě, financích nebo negativně ovlivňují kvalitu.

To napomáhá řadovým pracovníkům chápat potřebu změn a učit se, jak najít správný a efektivní postup realizace navržených opatření. Systém je při správném využití vrcholovým managementem velmi účinný a přináší nemalé úspory v nákladové oblasti.

Jako důležitý prvek tvorby motivačního prostředí je v rámci našeho projektu věnována velká pozornost i systému motivace a odměňování jednotlivých pracovníků.

Jeden typ našeho praxí ověřeného systému odměňování je založen na individuálním hodnocení podle předem stanovených a známých kritérií s vazbou na kvantifikovatelné ukazatele výkonnosti, čímž v sobě spojuje všechny výhody úkolové i časové mzdy.

Pro tvůrčí pracovníky, jejichž výkonnost je často obtížně kvantifikovatelná, je určen druhý typ odměňovacího systému založený na projektovém řízení. Tímto způsobem je vytvořeno interní podnikatelské prostředí, které nutí v minulosti antagonistické pracovníky ke spolupráci a efektivnímu dosažení společného cíle. Odměňovací systém se tak stává nástrojem, který umoňuje velmi pružně reagovat na momentální specifické potřeby. To znamená, že lze ovlivňovat různě intenzivně nejen kvantitu a kvalitu jednotlivých činností, ale lze ovlivňovat i morální rozvoj každého člena pracovního kolektivu. To vede k růstu kvality pracovníků a výrazně přispívá ke stmelení kolektivu.

Vytváříme tak motivační prostředí, které prudce akceleruje růst produktivity práce, kvalitu prováděných činností, zvyšuje efektivitu základních firemních procesů a dále podporuje takové prvky, jako využívání pracovní doby. Umožuje efektivní směrování navyšování mzdových prostředků. Nutí vedoucí a mistry k objektivnímu a konkrétnímu hodnocení práce svých podřízených.

Pro optimalizaci počtu pracovníků v jednotlivých útvarech používáme unikátní metodu, která je postavena na detailním zmapování všech činností v jednotlivých klíčových procesech a stanovení jejich kapacitní náročnosti.

Paralelně s tím shromáždíme informace o činnostech všech útvarů. Následuje zhodnocení nezbytnosti jednotlivých činností, což vede k odhalení duplicitních nebo zcela zbytečných aktivit, které jsou odrazem vývoje jednotlivých procesů a které jsou považovány mnoha zaměstnanci za samozřejmé, aniž by někdo znal jejich skutečný smysl.

Dalším krokem je vlastní optimalizace, kdy odpovědnost za jednotlivé činnosti je vedoucím pracovníkem delegována na podřízené s ohledem na jejich schopnosti a zkušenosti. Zde je důležitým aspektem sledování optimálního využití pracovního času jednotlivce a kapacitní náročnosti jednotlivých činností v útvaru.
Metoda umoňuje zcela průkazným způsobem identifikovat nedostatečně vytížené pracovníky, kterým dosavadní nepřehlednost pracovní náplně umožňovala úspěšně imitovat vysoké pracovní vytížení a někdy, bohužel, skutečně vytíženi byli díky zcela zbytečným úkonům.

Ve výrobních podnicích jsme schopni, nad rámec efektivního plánování a řízení, řešit efektivní využívání jednotlivých zdrojů energií, které se velmi významně podílejí na výrobních nákladech.

Zde naše řešení, stejně jako v dalších oblastech, vycházejí z lepšího využívání stávajících zdrojů cestou organizace práce a přístupem jednotlivce a nikdy nesměřují k investičně náročným změnám technologií.

Jsme schopni vybudovat ve velmi krátké době efektivní a „štíhlý“ systém řízení kvality dle požadavků norem ISO 9000:2000, a to zcela od základu.

V podnicích, kde je již systém řízení kvality certifikován, zajistíme zachycení všech změn, které nastanou v rámci společného projektu tak, aby mohl proběhnout bez problémů nejbližší kontrolní audit systému.

V návaznosti na předchozí výsledky naší činnosti jsme schopni pokračovat v růstu produktivity a efektivity podniku zaváděním programů TQM.
Ty jsou zaměřené na orientaci podniku na spokojenost zákazníků a díky vysoké kvalitě všech procesů i na další snížení nákladů.

Školení managementu v rámci projektu bude zaměřeno na celou řídící strukturu.

Pro naši úspěšnou činnost je toto školení významnou podporou samotné práci na projektu, protože nám umožňuje zapojení pracovníků podniku do hledání řešení.
Tento aspekt navozuje pocit spoluautorství u všech zúčastněných a tím významně klesá odpor při realizaci změn. Forma školení na workshopech je daleko efektivnější než školení, která se pořádají mimo pracoviště.

Důraz je v průběhu školení kladen na přenášení poznatků do praxe, a proto v rámci vytvoření výraznějšího tlaku na praktickou aplikaci získaných poznatků je mezi schůzkami aktuální téma individuálně diskutováno s každým vedoucím pracovníkem na jeho pracovišti.
Školení zahrnuje oblasti jako zavádění změn, komunikace, tvorba motivačního prostředí, konfrontace, podstata vnímání, úloha a odpovědnost vedoucího, úloha a užitečnost systému, přístup k řešení problémů, podstata a příčiny ztrátových časů, styly řízení, systémy managementu, základy TQM.

Důvěřuji nám

Vybraní klienti

Přesvědčíme vás i vaše zaměstnance, že při správně stanoveném cíli není nic nemožné.

Ozvěte se.

Pište, volejte, potkejme se...

Těšíme se na vás.

Ke klubovně 1693
Praha 5
15000

Email: mercl@mercl.cz

Telefon: +420 603 41 22 30